PHATTHEWIN

บริษัท ภัส เดอะวิน จำกัด เปิดรับ นักลงทุนรายย่อยร่วม 
 การันตีรายได้ ปันผลทุก 3 เดือน ระยะเวลาสัญญา 6 ปี คืนเงินทุนเมื่อครบสัญญา
    บริษัท ภัส เดอะวิน จำกัด นำเทคโนโลยี นวัตกรรมเกษตรระบบการเพาะปลูกพืช เพื่อควบคุมปัจจัยสภาพแวดล้อม สำหรับการพัฒนาประสิทธิภาพให้ได้ผลผลิต ที่มีคุณภาพ  ปราศจากสารปนเปื้อน ได้มาตรฐานที่มีความปลอดภัยให้กับผู้บริโภค  เรามีทีมวิจัยที่มีวิสัยทัศน์ และทีมการตลาดที่มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาต่อยอดไปสู่ระดับสากล

 

บริษัท ภัส เดอะวิน จำกัด เป็นเจ้าแรกในประเทศไทยที่
-    ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยสามารถ ควบคุมสภาพแวดล้อมเพื่อให้ผลผลิตได้ตลอด 24 ชั่วโมง มาตราฐาน MGP - Maximum Genetic Potential   
-    มีคู่ค้าที่ได้รับอนุญาตให้ผลิตพืชกัญชา  กัญชง ที่ได้รับใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย
-    มีโควต้าการผลิตที่ปริมาณเพิ่มขึ้นทุกปี  ปีละ30 %
-    มีระบบตรวจสอบการผลิตและควบคุมการผลิตที่สามารถดูการทำงานแบบ On line Real-Time 
-    มีระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้รับมาตรฐานสากล
-    มีการรับประกันเงินทุนของนักลงทุน คืนเมื่อครบสัญญา
-    เป็นบริษัทที่มีนวัตกรรมเกษตรระบบปิดที่สามารถขยายกิจการให้เติบโตได้อย่างมั่นคงและถาวร

 

 

การลงทุนโครงการคนรักกัญ 
 ลงทุนทำสัญญา 6 ปี ( ประกันเงินทุน เมื่อครบสัญญา ) โดยแบ่งการลงทุนให้นักลงทุนได้เลือกลงทุนดังนี้

 

A

ต้น

ลงทุน

รายได้/รอบ

รายได้/ปี

อายุสัญญา

1

18,900

1,193

4,772

1 ปี

1,193

4,772

2 ปี

1,193

4,772

3 ปี

1,193

4,772

4 ปี

1,193

4,772

5 ปี

1,193

4,772

6 ปี

     รวมผลตอบแทนรายได้ตลอดอายุสัญญา  Total  CBD  > 14%

28,632

     คืนเงินทุนเมื่อครบสัญญา

12,285

รวมรายรับและเงินทุนทั้งสิ้น

40,917

B

ต้น

ลงทุน

รายได้/รอบ

รายได้/ปี

อายุสัญญา

10

189,000

11,930

47,720

1 ปี

11,930

47,720

2 ปี

11,930

47,720

3 ปี

11,930

47,720

4 ปี

11,930

47,720

5 ปี

11,930

47,720

6 ปี

     รวมผลตอบแทนรายได้ตลอดอายุสัญญา  Total  CBD  > 14%

286,320

     คืนเงินทุนเมื่อครบสัญญา

122,850

รวมรายรับและเงินทุนทั้งสิ้น

409,170

 

C

ต้น

ลงทุน

รายได้/รอบ

รายได้/ปี

อายุสัญญา

100

1,890,000

119,300

477,200

1 ปี

119,300

477,200

2 ปี

119,300

477,200

3 ปี

119,300

477,200

4 ปี

119,300

477,200

5 ปี

119,300

477,200

6 ปี

     รวมผลตอบแทนรายได้ตลอดอายุสัญญา  Total  CBD  > 14%

2,632,000

     คืนเงินทุนเมื่อครบสัญญา

1,228,500

รวมรายรับและเงินทุนทั้งสิ้น

4,091,700

D

ต้น

ลงทุน

รายได้/รอบ

รายได้/ปี

อายุสัญญา

1,000

18,900,000

1,193,000

4,772,000

1 ปี

1,193,000

4,772,000

2 ปี

1,193,000

4,772,000

3 ปี

1,193,000

4,772,000

4 ปี

1,193,000

4,772,000

5 ปี

1,193,000

4,772,000

6 ปี

     รวมผลตอบแทนรายได้ตลอดอายุสัญญา  Total  CBD  > 14%

26,320,000

     คืนเงินทุนเมื่อครบสัญญา

12,285,000

รวมรายรับและเงินทุนทั้งสิ้น

40,917,000

 

 

 

Powered by