เงื่อนไขการใช้บริการ

เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง ก่อนที่ท่านจะตัดสินใจเลือกใช้บริการของเรา กรุณาอ่านรายละเอียด เงื่อนไขและข้อตกลง การให้บริการก่อน


เงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้บริการ Salepage และต้องยึดถือ

1. เงื่อนไขและข้อตกลงนี้ ถือว่าเป็นอันเข้าใจกันดีแล้วทั้งสองฝ่าย โดยเงื่อนไขข้อตกลงนี้ จะเริ่มต้นเป็นข้อตกลงตามกฏหมายระหว่าง ผู้ให้บริการ ( www.salepagegoods.com ) และผู้ใช้บริการ ( สมาชิกระบบ และ ผู้สนใจ ) ทันที หลังจากที่ผู้ใช้บริการเข้าสู่การรับบริการถือว่าทุกท่านได้ยอมรับข้อตกลงเหล่านี้แล้วนับตั้งแต่เวลานั้น

2 สมาชิกต้องได้อ่านแผนการจ่ายค่าตอบแทนตลอดจนข้อตกลงสำหรับสมาชิกแล้ว และสมาชิกยอมรับว่าข้อตกลงและเงื่อนไขที่ระบุในแผนการจ่ายค่าตอบแทน ข้อตกลงรวมถึงการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง เอกสารผนวก และการแก้ไขใดๆที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ถือว่าเป็นส่วนหนึ่ง และรวมอยู่ในเอกสารนี้

3 สมาชิกจะไม่กล่าวอ้างคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบธุรกิจ Salepage ทางด้านการใช้งานเกินจริง
4 ห้ามสมาชิกทำการ spam e-mail ที่ไม่อนุญาติจากเจ้าของเว็บไซด์ โดยเด็ดขาดหากมีการร้องเรียนถือเป็นความผิดชนิดร้ายแรง

5 ห้ามสมาชิกทำการโพส เว็บบอร์ด ที่ไม่อนุญาติจากเจ้าของเว็บไซด์ โดยเด็ดขาดหากมีการร้องเรียนถือเป็นความผิดชนิดร้ายแรง

6 ห้ามสมาชิกกระทำการอันไม่เหมาะสมที่ขัดต่อหลักศีลธรรมอันดี ที่อาจก่อนให้เกิดผลกระทบในแง้ร้ายต่อบุคลอื่นๆ หรือ สมาชิกท่านอื่นหรือต่อระบบ Salepage

7. ห้ามใช้บริการนี้ ไปในการเผยแพร่ อ้างอิง พาดพิง ดูหมิ่น หรือการกระทำใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์

8. ห้ามใช้บริการการระบบนำเสนอเพื่อใช้ เผยแพร่ข้อมูล ภาพ เสียง หรือข้อความ ที่ส่อเค้าไปในทางทุจริต ลามกอนาจาร ผิดกฏหมายและศีลธรรม สมาชิกที่เผยแพร่ข้อมูลประเภทนี้ หรือใช้บริการไปในทางลักษณะนี้จะถือว่าเป็นการละเมิดและ จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทยสูงสุด

9. ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบ ต่อความเสียหายแก่ เว็บไซต์ต่างๆ ที่เกิดเนื่องจากความประมาท ของผู้ใช้บริการ อย่างไรก็ตาม ทางผู้ให้บริการเราจะยินดีให้ความช่วยเหลือ

10. การกระทำใดๆ ที่เกี่ยวกับการเผยแพร่ ทั้งในรูปแบบของอีเมล์ และ/หรือเว็บไซต์ของสมาชิก ให้ถือเป็นการกระทำที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของสมาชิกแต่เพียงผู้เดียว ผู้ให้บริการไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น

11. หากผู้ให้บริการ ได้รับการร้องเรียน ร้องขอ หรือพบเหตุอันไม่ชอบมาพากล ผู้ให้บริการ สงวนสิทธิ์ที่จะทำการยกเลิก หรือระงับการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการนั้นๆ เป็นการชั่วคราวเพื่อทำการสอบสวน และตรวจสอบหาสาเหตุของมูลเหตุนั้นๆ

12. ผู้ให้บริการ มีสิทธิยกเลิกให้บริการทันทีโดยไม่มีข้อแม้ใดๆ หากท่านใช้ บัครเครดิต ปลอม หรือขโมยมาโดยไม่ได้รับ อนุญาติจาก เจ้าของบัตร ในการซื้อบริการจากทางเรา

13. เว็บไซต์แห่งนี้ให้ความร่วมมือกับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการตรวจสอบเวบไซท์ที่มีข้อความหรือ เนื้อหาที่ไม่เหมาะสม และขัดต่อความสงบเรียบร้อย หากท่านพบเห็น หรือทราบเบาะแส ขอให้แจ้งข้อมูล เพื่อจะได้ดำเนินการแก่เว็บไซต์เหล่านั้นต่อไป

14. ผู้ให้บริการ สงวนสิทธิ์ในการใช้ข้อมูล และ/หรือเปิดเผยข้อมูลของสมาชิก เมื่อได้รับการร้องขอจากเจ้าหน้าที่บ้านเมือง

15. ผู้ให้บริการ สงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินคดีตามกฏหมายสูงสุดกับบุคคลใดๆที่พยายาม กระทำการที่เป็นอันตรายแก่ระบบของเซิร์ฟเวอร์

16. ผู้ให้บริการ ขอสงวนสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาโดยไม่มีการคืนค่าบริการใดๆ เงินโบนัส ทั้งสิ้น ถ้าผู้ใช้บริการ มีการกระทำที่ขัดต่อนโยบายการใช้บริการดังที่กล่าวมาข้างต้น และผู้ให้บริการ ขอสงวนสิทธิ์ในการเป็นผู้พิจารณาว่าสิ่งที่สมาชิกกระทำนั้นเป็นการผิดกฏระเบียบข้อบังคับหรือไม่

17. ผู้ให้บริการ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงในการให้บริการนี้ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า


มาตรการบทลงโทษ

ครั้งที่ 1. แจ้งเตือนตักเตือน

ครั้งที่ 2. รับโทษ ban 7 วัน (กรณีที่วันใช้งานมีไม่ถึง 7 วันระบบจะทำการลบสถานะสมาชิกออกทันที)

ครั้งที่ 3. ปรับให้พ้นสภาพจากการเป็นสมาชิกทันที

Our Service

เซลเพจ
Salepage
ขายออนไลน์
รับทำระบบเซลเพจ
ระบบเซลเพจราคาถูก
เว็บไซต์ขายสินค้าออนไลน์
เซลเพจเว็บขายของหน้าเดียว
ระบบปิดการขายสินค้าในหน้าเดียว
Salepage Goodsเว็บไซต์ปิดการขาย

Contact Us

Phone : 096-072-4851

Email : salepagegoods@gmail.com

Social Media